Saya ingin mengubah lebar kolom daftar pantau saya