FX_IDC:USDIDR   Dollar A.S. / Rupiah Indonesia
BhahhabavzvzcfzhsnsvsgzhhzhsbshsgxvxvzyuzusysususyxyxydudhhVzvvzhsgsjfjfjzgxjtshahdjsbsvwjt847e6shxjdhdgztzyzuzhzbdvenxjx

Komentar